Loading...

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

CHIÊM NGHIỆM CUỘC SỐNG


       Cuộc đời không như giấc mơ đẹp, Nếu bạn nghĩ rằng nó rất bằng phẳng thì ắt hẵn sẽ rơi xuống vựa thẳm
       Life is not as a nice dream. If you do think that it is very smooth, you will be fallen down a deep valley.
-----------***-------------

         The sunset and dawning are romantic beauties but each other has a different beauty. If your love attached on at dawning time, you can get it quickly and also can forget it easily. And your love attached on sunset time, you have never forgotten it and keep it longer.
Hoaøng hoân vaø bình minh laø nhöõng veõ ñeïp laõng man nhöng moãi  veõ ñeïp laïi  khaùc nhau. Neáu tình yeâu of baïn ñöôïc gaén vaøo buoåi bình minh thì baïn naém laáy noù nhanh choùng vaø cuõng coù theå queân noù moät caùch deã daøng. Neáu tình yeâu of baïn ñöôïc gaén vaøo luùc hoaøng hoân thì baïn ít bao giôø queân noù vaø cuõng giöõ ñöôïc noù laâu daøi.
                                                                        By Huuloiflysurfer

                                                                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hi! Welcome you drop in my blog.
Thanks for your comments ~